Informace o GDPR

Na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecným nařízením o ochraně osobních údajů) (dále jen jako „Nařízení“) poskytuje Ing. Michaela Nezdařilová IČO: 75400936, se sídlem Svatopluka Čecha 200/1, Město, 682 01 Vyškov, (dále jen jako „Ing. Michaela Nezdařilová IČO: 75400936“ či „správce“) tyto informace:


(1) Osobní údaje

Ing. Michaela Nezdařilová IČO: 75400936 vystupuje ve vztahu k osobním údajům získaných od klienta jako správce.

(2) Zpracovávání osobních údajů

Ing. Michaela Nezdařilová IČO: 75400936 tímto informuje, že zpracovává či může zpracovávat osobní údaje fyzických osob - zákazníka, klienta, dodavatele, odběratele, členů jeho orgánů, zaměstnanců (dále také jen jako „klient“ či „subjekt údajů“), tj. všech fyzických osob, které využívají služeb správce, nebo pro ni poskytují služby, subdodávky, nebo jsou v jiném vztahu se správccem, a to osobní údaje, které jsou či budou klientem sděleny či předány v rámci jednání o uzavření smlouvy např. osobním předáním, emailem, poptávkovým formulářem, objednávkou či telefonicky.

(3) Plnění smlouvy

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, a to smlouvy o dílo, o realizaci zakázky, kupní smlouvy, smlouvy o nájmu či jiného plnění, které Ing. Michaela Nezdařilová IČO: 75400936 poskytuje.

(4) Správce

Správce je subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za ně. Zpracováním osobních údajů může správce zmocnit nebo pověřit zpracovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

(5) Zpracovávatel

Zpracovatel je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo z pověření správce zpracovává osobní údaje podle a to na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů nebo na základě souhlasu subjektu údajů.

(6) Pověřenec

Správce nemá pověřence pro ochranu osobních údajů.

(7) Příjemce

Příjemcem osobních údajů je správce, pokud není stanoveno jinak. Správce může osobní údaje zpřístupnit svým zaměstnancům, pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností a k plnění smlouvy. Dále osobám poskytující služby (zpracovatelé, s nimiž má správce uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů), je-li to nezbytné k plnění smlouvy či k plnění zákonných povinnost, (např. účetní, daňové, právní), a dále orgánům veřejné moci při plnění zákonných povinností. Na vyžádání, správce tyto příjemce identifikuje.

(8) Způsob zpracování

Osobní údaje subjektu jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně v informačních systémech správce upozorňuje, že pokud jsou osobní údaje subjektů údajů zpracovány prostřednictvím informačních systémů, nedochází k žádnému automatizovanému rozhodování.

(9) Kategorie osobních údajů

Fyzická osoba:
titul, jméno, příjmení, datum narození, bydliště, e-mail, telefonní číslo, číslo účtu (je-li potřebné), podpis.

Fyzická osoba podnikající:
titul, jméno, příjmení, IČO, DIČ, sídlo podnikání, e-mail, telefonní číslo, číslo účtu (je-li potřebné), podpis.

Obchodní korporace – u statutárního orgánu fyzické osoby či jiné fyzické osoby oprávněné zastupovat obchodní korporaci (prokura, plná moc, pracovní zařazení):
titul, jméno, příjmení, pracovní zařazení je-li nezbytné, e-mail, telefonní číslo, podpis.

(10) Shromažďování údajů

Ing. Michaela Nezdařilová IČO: 75400936 jako správce shromažďuje jen ty osobní údaje, které jsou nezbytné k naplnění níže uvedených účelů:

a) za účelem jednání o uzavření smlouvy, či plnění smlouvy, vyřízení objednávky, komunikace s klientem týkající se plnění smlouvy nebo zajištění plnění ze smlouvy, včetně uplatnění nároků - právním důvodem zpracování je plnění smlouvy (dle čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení); údaje jsou uchovávány po dobu trvání smlouvy.

b) za účelem plnění zákonných povinností vyplývajících z právních předpisů v souvislosti s výkonem činnosti (zejména daňových a účetních) - právním důvodem je plnění právní povinnosti (dle čl. 6. odst. 1 písm. c) Nařízení); údaje jsou uchovávány po dobu trvání těchto zákonných povinností.

c) za účelem oprávněného zájmu správce - právním důvodem je oprávněný zájem správce (dle čl. 6. odst. 1 písm. f) Nařízení); osobní údaje jsou uchovávány po dobu, kdy lze uplatnit zákonné nároky po skončení obchodního vztahu  zejména se jedná o dobu, během které plynou nároky z vad přepravy, nároky na náhradu škody a během trvání promlčení dalších práv, po dobu případných oboustranných vymáhání nároků ze smlouvy.

d) za účelem marketingu a reklamy - zasílání informací a novinek - Právním důvodem je souhlas (dle čl. 6. odst. 1 písm. a) Nařízení);  údaje jsou uchovávány po dobu trvání souhlasu. Osobní údaje pro tyto účely budou zpracovány jen na základě souhlasu, o čemž bude subjekt údajů vždy poučen. Udělení souhlasu nebude podmínkou k uzavření obchodu (smlouvy o dílo či  jiné smlouvy). V případě, že subjekt údajů nemá zájem být správcem nadále obchodně kontaktován, může využít kterýkoliv z níže uvedených kontaktních údajů a správci tuto skutečnost oznámit.

e) za účelem podávání nabídek do výběrových řízení a veřejných zakázek, kterých se účastní Ing. Michaela Nezdařilová IČO: 75400936  - právním důvodem je souhlas (dle čl. 6. odst. 1 písm. a) Nařízení) či oboustranný oprávněný zájem na plnění podnikatelských záměrů.

(11) Souhlas se zpracováním

Subjekt údajů poskytuje souhlas se zpracováním údajů, které svými účely nepatří mezi zákonem potřebné, či k plnění smluvního vztahu, nebo mezi oprávněné zájmy "správce". Souhlas uděluje písemným formulářem, nebo potvrzením elektronické verze souhlasu. Účely a zpracování údajů poskytnutých na základě souhlasu jsou uvedeny na formuláři souhlasu. Subjekt údajů je oprávněn souhlas kdykoli odvolat.

(12) Doba trvání

Po uplynutí výše uvedených dob trvání, budou osobní údaje zlikvidovány (fyzická likvidace, smazání z interního serveru správce).

(13) Povinnosti správy

Ing. Michaela Nezdařilová IČO: 75400936 dodržuje povinnosti vyplývající pro ní z Nařízení. Ing. Michaela Nezdařilová IČO: 75400936 zajišťuje ochranu osobních údajů.

(14) Námitky subjektů

Subjekt údajů je oprávněn žádosti, námitky a či jiné požadavky vůči společnosti "správci" činit elektronicky na e-mail: info@penzionsirius.cz, či poštovní zásilkou na adresu: Svatopluka Čecha 200/1, 682 01, Vyškov - Vyškov-Město

I. Subjekt údajů má tato práva:

a) Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od Ing. Michaela Nezdařilová IČO: 75400936 potvrzení, zda zpracovává osobní údaje, informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU, v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů. K žádosti subjektu údajů budou informace o přijatých opatřeních poskytnuta bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

b) Právo na opravu nepřesných údajů

Subjekt údajů má právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude správce zpracovávat. Subjekt údajů má povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Zároveň je povinen poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm společnost Ing. Michaela Nezdařilová IČO: 75400936 zpracovává, nejsou přesné. Oprava bude provedena bez zbytečného odkladu.

c) Právo na výmaz

Subjekt údajů má právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování, subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, osobní údaje byly zpracovány protiprávně, osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti.

c) Právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování jsou protiprávní a subjekt údajů odmítá jejich výmaz a žádá jen o omezení jejich použití, nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování, nebo Ing. Michaela Nezdařilová IČO: 75400936 již osobní údaje.

d) Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

‍Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoliv odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle.

e) Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. Ing. Michaela Nezdařilová IČO: 75400936 uvádí, že neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.

f) Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

g) Informování

Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody subjektu údajů, oznámí Ing. Michaela Nezdařilová IČO: 75400936 jako správce toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů.

II. Právo na změnu těchto informací

Ing. Michaela Nezdařilová IČO: 75400936 si vyhrazuje právo na změnu těchto informací s ohledem na možný budoucí vývoj výkladu a aplikace Nařízení a zákona o ochraně osobních údajů (či jiných adaptačních předpisů). Změna bude zveřejněna na internetových stránkách včetně uvedení účinnosti změny, přičemž takovou změnou nebudou dotčena práva a povinnosti vzniklá před účinností změny.

Přijato dne: 1.1.2023 a účinné od 1.1.2023

Ikona klip oranžová

Zjistěte o nás

IČO: 75400936
DIČ: CZ8461064689